Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Refomuziek

Bedrijfsgegevens

Refomuziek
Huisstede 7
8096 MR Oldebroek

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68802951
Contactpersoon: de heer L. Holster
Met ‘Wij’ wordt in deze privacyverklaring Refomuziek bedoeld.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.refomuziek.nl en alle bijbehorende website aliassen zoals refomuziek.eu, reformatorischemuziek.eu, refomuziek.net etc. die onder het bedrijf Refomuziek vallen.

Cookies

Om het gebruikersgemak van onze website zo optimaal mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van cookies.

Als u gebruikt maakt van de website dan worden na acceptatie standaard de volgende cookies gebruikt:
– Verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics); Deze cookies worden ongeveer 60 dagen bewaard. De statistieken worden alleen gebruikt om het verkeer en de bezoekersaantallen op onze website te analyseren.
– Om onze dienstverlening te optimaliseren maken wij ook gebruik van plugins zoals Facebook, Twitter, YouTube etc. Deze plugins kunnen naast functionele cookies ook gebruik maken van analytische of tracking cookies gebruik maken.
– Op de pagina Refoconcert Tickets en de Webshop worden ook functionele en analytische cookies gebruikt van andere websites zoals www.de-bazuin.com en www.refoconcert.nl die via deze pagina’s worden ingeladen.

Persoonsgegevens

a. Algemeen. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze klanten. Wij verwerken persoonsgegevens alleen ter uitvoering van de met onze klanten gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst voor is) voor het verstrekken van informatie of adviezen aan onze klanten.
b. Verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke.
c. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn geheel afhankelijk van de inhoud en omvang van de aan ons gegeven opdracht.
d. Verstrekking aan derden. Wij maken zo nodig gebruik van diensten van de derden, zoals bijvoorbeeld onze webshop die verzorgt door Interclassic Music uit Tholen. Met deze instanties of partijen delen we persoonsgegevens alleen indien dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld.
e. Andere derden. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor zeer beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens indien dat nodig is voor de verlening van support of onderhoud. Wij verstreken geen persoonsgegevens aan andere derden, tenzij dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld.
f. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode van (ongeveer) 8 jaar. We gaan uit van minimaal de termijn waarbinnen de belastingdienst nog gegevens kan opvragen of nog aanslagen of correcties kan toepassen. Omdat dergelijke activiteiten mogelijk niet direct bij ons binnenkomen, houden we een ruime tijdsmarge aan.
g. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen: van onze klanten, van andere dienstverleners van onze klanten, via openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster en van de hierboven onder sub d genoemde entiteiten.
h. Gaat het om het voeren van acquisitie dan kunnen we gebruik maken van gegevens uit de Kamer van Koophandel.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
– Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt,
– Betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren,
– Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen,
– Het recht op beperking van de verwerking,
– Het recht om persoonsgegevens over te dragen,
– Het recht om bezwaar te maken.
Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 juni 2021.