Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Refomuziek voor consumenten

(Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op diensten of producten die u bij Refomuziek aanschaft)

Definities

Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, zoals software;
Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die Refomuziek en u sluiten via onze website;

Modelformulier voor herroeping: het formulier dat opgenomen is in de bijlage van de algemene voorwaarden.

Onze gegevens

ICT service Holster handelend onder Refomuziek

Huisstede 7
8096 MR Oldebroek

Telefoonnummer: 0639433405
E-mailadres: info@refomuziek.nl

KvK-nummer: 68802951
Btw-identificatienummer: NL002228553B77

Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Refomuziek en op de overeenkomst tussen Refomuziek en u.
 2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, stelt Refomuziek de algemene voorwaarden via onze website of per e-mail aan u beschikbaar zodat u de algemene voorwaarden gemakkelijk kunt opslaan. Als dit niet kan, zal Refomuziek voordat de overeenkomst tot stand komt aangeven op welke manier u kennis kunt nemen van de algemene voorwaarden en dat we ze op uw verzoek per e-mail of op een andere manier kosteloos naar u toezenden.
 3. Als naast de algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

Aanbod

 1. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Refomuziek niet.
 2. Het aanbod bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als u een bestelling plaatst bij Refomuziek, bevestigen wij onmiddellijk per e-mail dat wij de aanvaarding hebben ontvangen.

Herroepingsrecht

 1. U heeft als consument het recht een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Bedenktijd is de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen, of:
  1. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. U kunt een overeenkomst tot het verrichten van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke overeenkomsten.

Behandeling van het product tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product. U moet het product slechts behandelen in de mate die nodig is om de aard en de werking van het product vast te stellen. Behandel het product zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke manier aan Refomuziek.
 2. U stuurt het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding, terug of overhandigt u dit aan Refomuziek. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen.
 3. U stuurt het product met alle geleverde toebehoren terug, als het kan in originele staat en verpakking en volgens de instructies van Refomuziek.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 5. De koper betaalt de rechtstreekse kosten van het terugzenden.
 6. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Verplichtingen van Refomuziek bij herroeping

 1. Als u de melding van herroeping via onze website of per e-mail kunt versturen, sturen we na ontvangst van deze melding onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
 2. Refomuziek vergoedt uw betaling (inclusief eventuele leveringskosten die door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product) onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u de herroeping aan ons meldt.
 3. Tenzij Refomuziek aanbiedt het product zelf af te halen, mogen we wachten met terugbetalen tot Refomuziek het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
 4. Refomuziek gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.
 5. Als u heeft gekozen voor een duurdere levermethode dan de goedkoopste, hoeft Refomuziek de bijkomende kosten voor de duurdere levermethode niet terug te betalen.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Binnen de wetgevingen van het herroepingsrecht en de bedenktijd zijn een aantal uitsluitingen:

 • Zakelijke overeenkomsten
 • Maatwerk overeenkomsten die volgens specificatie en informatie van de opdrachtgever worden samengesteld. Binnen de diensten van Refomuziek betreffend dit aanmeldingen van concerten, het Premium-Pakket en bannerontwerpen die in opdracht en samenspraak met de opdrachtgever door Refomuziek of een derde partij naar wens van de opdrachtgever worden ontwikkeld.
 • Een bannerovereenkomst na plaatsing van de banner op Refomuziek, omdat op dat moment de dienst al is uitgevoerd.

Prijs

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur verhoogt Refomuziek de prijzen niet, behalve als de prijswijzigingen komen door veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Refomuziek dit bepaalt heeft en:
  1. het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

 1. Refomuziek waarborgt dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst. Als het overeengekomen is, waarborgt Refomuziek ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Extra garantie zijn toezeggingen van Refomuziek, onze leverancier, fabrikant of importeur waar u rechten aan kunt ontlenen die verder gaan dan uw wettelijke rechten.
 3. Verstrekte extra garantie beperken uw wettelijke rechten niet.

Uitvoering van de overeenkomst en levering

 1. Refomuziek zal zorgvuldig omgaan met de uitvoering van de bestelling.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Refomuziek heeft doorgegeven.
 3. Refomuziek zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging ondervindt of een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij Refomuziek tot het moment van levering aan u of een door u aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

 1. U moet betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt de termijn aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Refomuziek mag u niet in de algemene voorwaarden verplichten om meer dan 50% vooruit te betalen voor levering van de producten of diensten.
 3. U moet fouten in betaalgegevens onmiddellijk aan Refomuziek melden.
 4. Wanneer de betaling niet tijdig is voldaan en u een betalingsherinnering en aanmaning heeft ontvangen en daarna niet binnen 14 dagen heeft betaald, dan zijn wij gerechtigd om een standaard vergoeding van €40,00 in rekening te brengen (tenzij een ander bedrag is afgesproken), daarnaast berekenen wij vergoeding voor gemaakte kosten zoals juridische kosten of incassokosten en rente over de periode dat uw klant niet betaalt nadat de betalingstermijn is verlopen.

Klachtenregeling

 1. Refomuziek heeft een klachtenregeling.
 2. U moet klachten onmiddellijk en volledig melden bij Refomuziek.
 3. Refomuziek beantwoordt klachten binnen 14 dagen. Als het behandelen van een klacht langer duurt, zal Refomuziek binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen en een indicatie geven wanneer we een uitvoeriger antwoord geven.
 4. U kunt ook een klacht melden via het ODR-platform van de Europese Unie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Refomuziek en u waar de algemene voorwaarden betrekking op hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en ook met schriftelijk akkoord bevestigd zijn. Afwijkende bepalingen van onze dienstverlening kunt u vinden op: www.refomuziek.nl/voorwaarden of in de offerte en opdrachtbevestiging wanneer dit van toepassing is.

Download het herroepingsformulier voor Refomuziek consumenten