Katwijk 1600 mannen zingen psalm 43

Katwijk 1600 mannen zingen psalm 431600 mannen zingen in de Nieuwe Kerk van Katwijk tijdens de Katwijkse mannenzang Psalm 42 en 43. Evangelist Henk Binnendijk leidde dit gezang weer in met een kort meditatief woord. Luister hieronder mee naar de schitterende en indrukwekkende ervaring van de 1600 Katwijkse mannen.

 

Psalm 42

Vers 3

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwisslen in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Vers 4

‘k Denk aan U, o God, in ‘t klagen,
Uit de landstreek der Jordaan.
Van mijn leed doe ‘k Hermon wagen;
‘k Roep van ‘t klein gebergt’ U aan.
‘k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
Daar ‘t gedruis der waatren groeit,
Daar Uw golven, daar Uw baren
Mijn benauwde ziel vervaren.

Vers 5

Maar de Heer‘ zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Psalm 43

Vers 1

Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen, die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden,
Opdat mijn ziel Uw naam belij’
En U geheiligd zij.

Vers 3

Zend Heer‘, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

Vers 4

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

Wilt u m ook meezingen met de volgende Katwijkse mannenzang? Deze wordt gehouden op vrijdagavond 3 november 2017. Vanaf circa 19:00 uur zijn de kerkdeuren van de Nieuwe Kerk in Katwijk aan zee open voor de Katwijkse mannenzang. U kunt de nieuwe cd bestellen op: www.mannenzangkatwijk.nl